SUPERMODEL INTERNATIONAL 2012

ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ SUPERMODEL INTERNATIONAL 2012

 

 

 

SUPERMODEL INTERNATIONAL 2012

เริ่มต้นแล้วสำหรับการประกวด Supermodel International 2012 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 6 กันยายน 2555 โดยจะมีการเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณีของทางจังหวัดสู่ระดับนานาชาติ โดยการประกวดรอบตัดสินจะขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2555 ณ M MAX Theatre ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัตนาธิเบศร์-แคราย

นายประดิษฐ์ ประดินันทน์ เจ้าของลิขสิทธิ์การประกวดฯกล่าวว่า การประกวด Supermodel International ได้เปลี่ยนจากการประกวด Supermodel of Asia Pacific เพื่อเปิดรับสมัครนางแบบจากทั่วโลกและสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการประกวด นั่นก็คือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในสาตานานาชาติ หลังจากประสบความสำเร็จในปีที่แล้วปีนี้เราได้รับติดต่อจากประเทศต่างๆที่ต้องการส่งนางแบบเข้าร่วมประกวดและยังมีสื่อมวลชนจากทั่วโลกแจ้งความประสงค์ว่าอยากจะเข้าร่วมทำข่าวการประกวดของเรา ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดี ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของเรา

โดยในปีนี้เราโชคดีมากๆที่ทางจังหวัดจันทบุรีให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมสนับสนุนการประกวดฯและเป็นสถานที่เก็บตัวทำกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งทางกองประกวดเล็งเห็นว่าจังหวัดจันทบุรีมีความพร้อมทั้งในด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอัญมณีของจันทบุรีที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นอกจากนี้ทางกองประกวดฯได้มีการพูดคุยกับนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานภาคเอกชนของทางจังหวัดจันทบุรี ในการเตรียมความพร้อในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการยืนยันว่าทางจังหวัดจันทบุรีมีศักภาพพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการต้อนรับนางแบบกว่า 50 ประเทศจากทั่วโลก

การประกวดสุดยอดนางแบบนานาชาติ หรือ Supermodel International 2012 เป็นการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนางแบบระดับนานาชาติในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะมีสุดยอดนางแบบกว่า 50 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ การประกวด Supermodel International เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิกกว่า 50 ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมประกวด Supermodel International 2012 ซึ่งที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยซึ่งถือว่าการประกวดระดับนานาชาติเวทีแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของการประกวด

โดยมีสโลแกนการ ประกวดว่า Expanding international Cultural and Fashion development, and meeting worldwide demands, based on the beauty resources across the world. หรือ การขยายตัวทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและพัฒนาแฟชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการจากทั่วโลกผ่านเวทีการประกวดความงามระดับนานาชาติ

 

 

SUPERMODEL INTERNATIONAL

Website: www.supermodelinternational.net

 

Facebook: www.facebook.com/SUPERMODELINTERNATIONAL

ไม่มีหมวดหมู่

ข่าวอัพเดทการประกวดนางสาวไทย 2555

0 Comments | This entry was posted on Jun 28 2012

12 ก.ค. – 15 ก.ค. 55
รับสมัครผู้เข้าประกวดนางสาวไทย
เซ็นทรัลพระรามเก้า ชั้น7

16 กรกฎาคม 2555
คัดเลือกผู้เข้าประกวดทั้งหมด เหลือ 124 คน
ห้องส่ง 1 บมจ.อสมท

17 กรกฎาคม 2555
คัดเลือกผู้เข้าประกวดจาก 124 คน เหลือ 40 คน
ห้องส่ง 1 บมจ.อสมท

18 กรกฎาคม 2555
คัดเลือกผู้เข้าประกวดจาก 40 คน เหลือ 18 คน
ห้องส่ง 1 บมจ.อสมท

25 กรกฎาคม 2555
แถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 18 คน
เซ็นทรัลพระรามเก้า

ระเบียบการประกวดนางสาวไทย 2555

1.วัตถุประสงค์การประกวด
1.1 เพื่อคัดเลือกสตรีไทยที่มีความสวยงาม ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง
“ นางสาวไทย 2555 ”
1.2 เพื่อเชิดชูเกียรติและรณรงค์บทบาทสตรีไทยเผยแพร่สู่สาธารณชน
1.3 เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง “ ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ” ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทั้งภาย
ในและต่างประเทศ
1.4 เพื่อเป็นตัวแทนสตรีไทยในการปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศช
าติ
2.คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1 ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 25 ปี (แต่อายุไม่ถึง 26 ปีในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555)
2.3 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
2.4 ต้องเป็นโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยพฤติกรรมและพฤตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการ, งานเลี้ยง, งานมงคลสมรสจดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
2.5 มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาไทย
2.6 ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม
2.7 เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม

3.หลักฐานการสมัครเข้าประกวด
3.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ากำลังศึกษาอยู่) จำนวน 1 ชุด
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3.3 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3.4 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดทางการ) ไม่เกิน 3 เดือน
3.5 รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
3.6 รูปถ่ายสี ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
3.7 ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
4.การสมัครเข้าประกวด
4.1 การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวดนางสาวไทย 2555 จะต้องเติมข้อความในใบสมัครของกองประกวดให้ละเอียดพร้อมด้วยหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใ
บสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยสามารถโหลด ใบสมัครได้ที่ http://www.mcot.net/missthailand
4.2 การรับใบสมัครเข้าประกวดกระทำได้ ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
4.2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mcot.net/missthailand
4.2.2 ติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 10310 โทรศัพท์ 0-2201-6393 โทรสาร 0-2245-1435 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.30 น.
4.2.3 รับใบสมัครด้วยตนเองที่สถานที่รับสมัคร ชั้น7 เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระรามเก้า
4.3 ระยะเวลายื่นใบสมัคร
4.3.1 ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ตั้งแต่วันที่ 12-15 กรกฏาคม 2555 เวลา 10.00 -20.00 น.
4.4 สถานที่ยื่นใบสมัครและการยื่นใบสมัคร
4.4.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยสมัครที่ ชั้น7 เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระรามเก้า ภายในวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครตามที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการกองประกวดจะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ได้รับในวันสิ้นสุดการยื่นใบสมัครเท่านั้ร

ไม่มีหมวดหมู่

ติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่เว็บบอร์ด

0 Comments | This entry was posted on Jun 14 2012

สามารถติดตามข่าวสารการประกวดได้ที่เว็บบอร์ดนะครับ : http://board.thailandbeauties.com

ไม่มีหมวดหมู่

The Supermodel International 2012

0 Comments | This entry was posted on Mar 23 2012

การประกวด The Supermodel of Asia Pacific ได้มีการเปลี่ยนชื่อการประกวดเป็น The Supermodel International 2012 เนื่องจากหลังการประกวดปีที่แล้วได้รับการตอบรับดีในระดับนานาชาติและมีการติดต่อจากประเทศต่างๆนอกจากภาคพื้น เอเชียและแปซิิฟิกเพื่อขอเข้าร่วมประกวด ทางกองประกวดได้มีการประชุมกันและตัดสินใจเปลี่ยนชื่อการประกวดเป็น The Supermodel International 2012 เพื่อรองรับผู้เข้าประกวดจากทั่วทุกมุมโลก

การประกวดการประกวดสุดยอดนางแบบนานาชาติหรือ Supermodel International 2012 เป็นการประกวดเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนางแบบระดับนานาชาติ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะมีสุดยอดนางแบบกว่า 50 คนจาก 50 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

การประกวด SupermodelInternational เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสมาชิกกว่า 50 ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดประกวดเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมประกวด Supermodel International 2012 ซึ่งที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยซึ่งถือว่าการประกวดระดับนานาชาติเวทีแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของการประกวด

โดยมีสโลแกนการประกวดว่า “Expanding international Cultural and Fashion development, and meeting worldwide demands, based on the beauty resources across the world”. หรือ การขยายตัวทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและพัฒนาแฟชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการจากทั่วโลกผ่านเวทีการ ประกวดความงามระดับนานาชาติ

คุณอมร มีมะโน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด มอบรางวัลพิเศษบนเวที

การประกวดสุดยอดนางแบบนานาชาติหรือ Supermodel International 2012 จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555 ในประเทศไทย และจะมีการทำกิจกรรมเก็บตัวการประกวดในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆในประเทศ เนื่องด้วยศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธรรมชาติที่งดงาม จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพในการประกวดครั้งนี้

โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประกวด เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน เช่น สนามบินนานาชาติ โรงแรมที่พัก พร้อมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศูนย์การค้าที่มีแฟชั่นที่ทันสมัยให้ได้ช็อปปิ้ง อีกทั้งความเป็นมิตรของผู้คนที่ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเสมอจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางมหานครแฟชั่นและศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชียอีกแห่งหนึ่งได้

Last Year, We provided The 2011 Supermodel of Asia-Pacific with great success and interest from around the world. Due to that overwhelming success of The Supermodel of Asia Pacific 2011Mr.Pradit Pradinunt, the founder is delighted to broaden the scope and footprint of the 2012 contest, to make it a truly global event.

Thanks to the many messages of support from around the world he received, and a strong demand from other countries wishing to participate, we have now decided to expand the footprint after extensive consultations with our partners in Thailand.We are thus delighted and excited to rename and re brand the contest to “The Supermodel International” and this year’s contest Supermodel International 2012, will be welcoming over 50 contestants from across the Globe.

ไม่มีหมวดหมู่

การประกวดนางสาวไทย 2555

0 Comments | This entry was posted on Feb 26 2012

กำหนดการ คุณสมบัติ หลักฐาน ประกอบการสมัคร ผู้เข้าประกวดนางสาวไทย 2555

กำหนดการประกวดนางสาวไทย 2555
กองดูแลนางสาวไทย ; ประกาศกันอีกทีนะค่ะ
กำหนดการประกวดนางสาวไทย2555
12-พ.ค. เริ่มประชาสัมพันธ์กิจกรรม
24-27 พ.ค. รับสมัคร เซ็นทรัลพระรามเก้า
30-พ.ค. คัดเลือกรอบ 124 คน ออดิทอเรียม บมจ.อสมท
31-พ.ค. คัดเลือกรอบ 40 คน ออดิทอเรียม บมจ.อสมท
2-มิ.ย. คัดเลือกรอบ 18 คน ออดิทอเรียม บมจ.อสมท
5-มิ.ย. แถลงข่าวรอบที่2 รอบ 18 คน เซ็นทรัลพระรามเก้า
6-7 มิ.ย. ถ่ายทำ VTR และ สูจิบัตร, ทำหนังสือขออนุญาตสถาบันการศึกษา กรุงเทพฯ
8-มิ.ย. ผู้เข้ารอบ 18 คนดำเนินการขออนุญาตจากสถาบันการศึกษา
11-14 มิ.ย. เก็บตัว ต่าวจังหวัด น่าน
15-18 มิ.ย. เก็บตัว tie-in ผู้สนับสนุน, อบรมโดยผู้สนับสนุน กรุงเทพฯ
19-มิ.ย. ซ้อมการแสดง เซ็ลทรัลแจ้งวัฒนะ/ CTW
20-มิ.ย. ประกวดรอบสื่อมวลชน เซ็ลทรัลแจ้งวัฒนะ/ CTW
21-มิ.ย. ประกวดรอบตัดสิน เซ็ลทรัลแจ้งวัฒนะ/ CTW
ปล. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
1. ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. เพศหญิง  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี 3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
4. ต้องเป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสทั้งนิตินัย และพฤตินัย,ไม่เคยประกอบพิธีงานมงคลสมรสตามขนมธรรมเนียมประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนาใดๆ หรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์ สามี-ภรรยา รวมทั้งไม่เคยตั้งครรภ์ หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
5. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้อง อ่าน พูด และเข้าใจภาษาไทย
6. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ การถ่ายภาพ หรือบันทึกภาพที่ล่อแหลม ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
7. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม

หลักฐานการสมัครเข้าประกวด
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (ถ้ากำลังศึกษาอยู่) จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานการศึกษาจำนวน 1 ชุด
4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดทางการ) ไม่เกิน 3 เดือน
5. รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
6. รูปถ่ายสี ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด จำนวน 1 รูป
7. หนังสือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง

ไม่มีหมวดหมู่

Mister International 2011

0 Comments | This entry was posted on Feb 09 2012

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าผู้ชนะ Mister International 2011 คือ Cesar Curti จากบราซิล ซึ่งเขาคนนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคนไทยพอสมควรเพราะมีผลงานในเมืองมากมายหลายชิ้นเช่น ทั้งถ่ายแฟชั่น ผลงานโฆษณาและล่าสุดก็พึ่งถ่ายภาพยนตร์เรื่อง After World Ware III ซึ่งพึ่งถ่ายจบไป น่าจะออกมาให้ชมกันเร็วๆนี้ วันนี้ได้รวบรวมภาพแฟชั่นของ Cesar Curti ที่ถ่ายโดยทีมงานของเรามาให้ชมกัน หรือเข้าไปเยี่ยมชมเวบเพจของเราได้ที่ www.facebook.com/misterinternational2011

Read more »

ไม่มีหมวดหมู่

FASHION ASIA 2012

0 Comments | This entry was posted on Feb 08 2012

FASHION ASIA 2012 งานประกาศผลรางวัลของคนวงการแฟชั่นของเอเชียกำลัังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง สำหรับในปีนี้จะจัดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน ณ นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในปีนี้งาน FASHION ASIA จะจัดขึ้นร่วมกับงาน Chongqing  International Fashion Week 2012 ปีนี้เป็นครั้งที่ 3 ของงาน FASHION ASIA

ตอนนี้ทางคณะผู้จักงานกำลังเปิดรับสมัครเข้าชิงในสาขาต่างๆดังต่อไปนี้

 1. ASIAN TOP FASHION ANCHOR OF THE YEAR
 2. ASIAN TOP FASHION SHOW DIRECTOR OF THE YEAR
 3. ASIAN TOP FASHION HAIR STYLIST OF THE YEAR
 4. ASIAN TOP FASHION MAKEUP-ARTIST OF THE YEAR
 5. ASIAN TOP FASHION STYLIST OF THE YEAR
 6. ASIAN TOP FASHION DESIGNER OF THE YEAR (Houte Couture Category)
 7. ASIAN TOP FASHION DESIGNER OF THE YEAR (Pret a Porte Category)
 8. ASIAN TOP FASHION UP COMING DESIGNER OF THE YEAR
 9. ASIAN TOP FASHIONABLE CREATIVE DESIGN OF THE YEAR
 10. ASIAN TOP FASHION MODEL OF THE YEAR(Female Category)
 11. ASIAN TOP FASHION MODEL OF THE YEAR (Male Category)
 12. ASIAN TOP FASHION UP COMING STAR OF THE YEAR
 13. ASIAN TOP FASHION PHOTOGRAPHER OF THE YEAR
 14. ASIAN SPECIAL FASHION CONTRIBUTION AWARD OF THE YEAR
 15. ASIAN TOP FASHION INSTITUTION OF THE YEAR
 16. ASIAN TOP FASHIONABLE CONTEST OF THE YEAR
 17. ASIAN TOP FASHIONABLE SELLING BRAND OF THE YEAR
 18. ASIAN TOP FASHIONABLE TOURIST ATTRACTION OF THE YEAR

ใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการแฟชั่นและเข้าข่ายที่สามารถเข้าชิงได้ สามารถส่งใบสมัครได้ เพียงแค่ส่ง Resume และพลอตงานของท่านพร้อมอ้างอิงมาที่ pradit.ta@gmail.com ถ้าท่านคุณสมบัติผ่านทางทีมงานจะส่งผลงานของท่านให้ทางคณะจัดงานที่ประเทศจีนพิจารณา เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายในสาขาต่างๆ และคนที่ได้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับโอกาสเิดินทางเข้าร่วมงาน FASHION ASIA 2012 ณ นครฉ่งชิ่ง ประเทศจีน

FASHION ASIA  หรือรางวัลออสการ์ของวงการแฟชั่นแห่งเอเชียจัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีสื่อมวลชน บุคลากรในวงการแฟชั่นด้านกว่า 200 คนจาก 15 ประเทศในเอเชียเข้าร่วมงาน จัดโดย สถานีโทรทัศน์ Guangxi TV ร่วมกับ  Asian Fashion Media Association และ  Hangzhou Dynasty Brand Promotion ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลจีน ซึ่งงานประกาศผลรางวัล FASHION ASIA  มีการถ่ายทอดในประเทศจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Guangxi TV โดยคาดว่าจะมีผู้ชมกว่า 500 ล้านคน

ไม่มีหมวดหมู่

การเปลี่ยนแปลงของเรา

0 Comments | This entry was posted on Feb 08 2012

ตอนแรกตั้งใจจะเลิกทำ ThailandBeauties.com แล้วเพระาปัญหาหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องงานหลังจากที่ตัวเราเองนั้นได้ออกมาเปิดบริษัทจริงๆจังๆเพื่อจัดการประกวดทำให้ค่อนข้างจะยุ่งมากๆเพราะการทำบริษัทนั้นไม่ได้ง่ายๆเลยมีปัญหานานับหลายประการ ทำให้ไม่มีเวลาดูแลเวบอย่างจริงจัง พร้อมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมากมายในการดูแลเว็บ ปีหนึ่งๆก็หลายหมื่นอยู่เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจปิดเวบอย่างถาวรได้ เพราะอุตส่าห์ดูแลมันมานานหลายปี มีพี่ๆเพื่อนๆในวงการหลายคนบ่นเสียหลาย ไม่อยากให้ ThailandBeauties.com จะต้องปิดไป สุดท้ายก็เลยตัดสินใจให้ ThailandBeauties.com อยู่ต่อไป โดยจะมีเว็บบอร์ดเหมือนเดิม เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล รายงานผลการประกวด เช่นเดิม แต่รูปแบบเว็บจะเปลี่ยนไป โดยผมจะเปลี่ยนเป็น Blog แทน ผมจะพยายามเขียนอัพเดท ข่าวสารการประกวด แฟชั่น และบทวิจารณ์ต่างๆ และอาจจะนำเสนอผลงานของบริษัทตัวผมเองด้วย

หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมเปิดบริษัทอะไร และบริษัทอะไร มีผลงานอะไรมาบ้างแล้ว โอกาสนี้ก็เลยขอเล่าเลยแล้วกัน ผมได้เปิดบริษัทขึ้นชื่อ บริษัท ประดินันทน์ โปร์ดักชั่น จำกัด เพื่อรองรับงานจัดประกวดของตัวเองและเป็นตัวแทนในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดเวทีระดับนานาชาติอาทิเช่น Miss Supranational , Miss Model of The World , Beauty of The World , Best Model of The World เป็นต้น หรือแม้กระทั่งเวทีการประกวดนายแบบที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันไม่ว่าจะเป็น Mr.World หรือ Mister International นอกจากจะคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดเวทีนานาชาติ ในปี 2011 ที่ผ่านมา ผมและบริษัทของผมยังได้จัดประกวดเวทีระดับนานาชาติในเมืองไทยอีกด้วย

เดือนกันยายน 2554 ได้จัดการประกวด Supermodel of Asia Pacific 2011 ขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อการประกวดเป็น Supermodel International เพื่อรองรับผู้เข้าประกวดจากทั่วโลก) โดยมีผู้เข้าประกวด 33 คนจาก 20 ประเทศต่างในเอเชียและแปซิฟิกโดยมีนางแบบจากอินโดนิเซีย ชนะการประกวดครั้งนี้ไป การประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและเ้ป็นสามารถพูดได้เต็มปากเป็นการประกวดนางแบบระดับนานาชาติเวทีเดียวคนไทยเป็นเจ้าของ และในตอนนี้กำลังดำเนินการเตรียมการประกวดอีกครั้งกับชื่อใหม่ที่ว่า Supermodel International 2012 คาดว่าจะจัดขึ้นช่วง กรกฏาคม – สิงหาคม 2555 (ติดตามการประกวดได้ facebook.com/supermodelinternational )

และในเดือนธันวาคม 2554 ทางบริษัทเองก็ไ้ด้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประกวด MISTER INTERNATIONAL 2011 ซึ่งเป็นการประกวดชายหนุ่มเวทีที่ใหญ่ 1 ใน 3 ของโลกผม การจัดงานในครั้งนี้ประสบปัญหามากมายโดยปัญหาหลักคือเรื่องน้ำท่วม ในตอนเซ็นสัญญาการรับเป็นเจ้าภาพนั้นผมไม่คิดเลยว่าน้ำจะท่วมเข้าถึงกรุงเทพฯ หลังจากเซ็นสัญญาเท่านั้นแหละ น้ำท่วมกรุงเทพฯทันที จะยกเลิกสัญญาก็ไม่ได้เพราะจะโดนค่าปรับ สปอนเซอร์ที่เคยคุยไว้ว่าจะร่วมงานกันก็ยกเลิก เพราะโดนน้ำท่วมได้รับความเสียหายมากมาย อันนี้เราเข้าใจเป็นอย่างดี แต่เราก็ฝ่าฟันจนสามารถจัดประกวดรอบ MISTER INTERNATIONAL 2011 สำเร็จและได้ปิดฉากลงอย่างสวยงาม งานนี้ต้องขอบคุณ คุณสุชาติ โรจนากี สปอนเซอร์ที่น่ารักที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลา และหนังสือพิมพ์สยามรัฐ และบางกอกทูเดย์ฺที่ติดตามทำข่าวการประกวดอย่างใกล้ชิดและอื่นๆที่ผมไม่ได้กล่าวถึงด้วย

สำหรับปี 2012 นี้ทางเราก็ตั้งเป้าหมายว่า นอกจากการประกวดของเราเองอย่าง Supermodel International 2012 ที่เราจะทำให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว เราก็ยังได้พูดคุยกับองกรค์การประกวดระดับนานาชาติอื่นๆที่เราอยากจะนำเข้ามาจัดในประเทศไทย ผมจะแจ้งให้ทราบถ้ามีอะไรคืบหน้า

ประดิษฐ์ ประดินันทน์

www.facebook.com/pradit.pradinunt

ไม่มีหมวดหมู่

                    HOME OF BEAUTY

One thought on “SUPERMODEL INTERNATIONAL 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *