IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Outline · [ Standard ] · Linear+

> การประกวด Miss Grand Thailand 2013, คัดเลือกสาวงามเพื่อทำหน้าที่ ปชส.งานสังค

sunday
post Feb 13 2013, 02:00 AM
Post #1


Moderator
***

Group: Members
Posts: 6,299
Joined: 10-November 08
Member No.: 37


MISS GRAND THAILAND


สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับ กองประกวด Miss Grand Thailand

เปิดหน้าศักราชการประกวดผู้หญิงไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยการประกวดเพื่อสรรหาผู้หญิงไทยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติ ทั้งความสวย ความรู้ ความสามารถ ไหวพริบ

ปฏิภาณ และเป็นแบบอย่างที่ดี ในสังคม เพื่อนำผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2013 ไปขับเคลื่อนการ

ทำงานประชาสัมพันธ์ เป็นแบบอย่าง ช่วยเหลืองานสังคม และยังเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดเวทีนานาชาติ

ในอนาคต รวมทั้งยังมีโอกาสได้เป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด
Miss Grand Thailand 2013


1. วัตถุประสงค์การจัดการประกวด
1.1. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประจำปี พ.ศ. 2556 เพื่อทำหน้าที่การ
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลืองานสังคม สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนหน้าที่ต่างๆที่จะได้รับมอบหมาย
ในอนาคต
1.2. คัดเลือกผู้ที่เหมาะสม เพื่อโอกาสในการก้าวเข้าสู่เส้นทางบันเทิง ในสาขาอาชีพต่างๆ

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
2.2. เพศหญิงโดยกำเนิด
2.3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
2.4. มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (หรือผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2531 –2539)
2.5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
2.6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธี
การใดๆ ทั้งในและต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด
Miss Grand Thailand 2013 รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2013 (กรณีได้รับตำแหน่ง)
2.7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความ
ประพฤติ
อันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำ
ความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2013
2.8. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
2.9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
2.10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษา
ต่างๆได้ดี
2.11. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม
2.12. มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
2.13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด Miss Grand Thailand 2013
หรือการประกวดอื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆ หากได้รับจาก
การประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับเงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

3. การสมัครเข้าประกวด
3.1 ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัครและจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบ
ที่กองประกวด กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
3.2 ผู้สมัครต้องทำการยื่นใบสมัครเข้าประกวดด้วยตัวเอง ในวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2556
ที่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนน พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ชั้น 22
ห้อง Lotus 5-6 ใน วันที่21กุมภาพันธ์ 2556
และ ห้อง Lotus 11 ใน วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2556 )
ทั้งนี้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์
หมายเลข 089-500-6777
3.3 ทางกองประกวด สงวนสิทธิในพิจารณาไม่รับผู้สมัครรายหนึ่งรายใดโดยไม่จำต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ทางกองประกวด มีสิทธิคัดผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใดออกได้ในระหว่างการตัดสินการประกวด ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกวด

4. กำหนดการประกวด

กองประกวด จะจัดให้มีการประกวด Miss Grand Thailand 2013 และกิจกรรมในการประกวด ตามกำหนดการดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางกองประกวดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
4.1 กองประกวดตรวจคุณสมบัติและทำการคัดเลือกจากใบสมัครทั้งหมดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556
4.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก ร่วมเข้าประกวด เพื่อเฟ้นหาผู้เข้ารอบ100 คน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556
4.3 ผู้เข้ารอบ100 คน ร่วมประกวด และประกาศผลการเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย
พร้อมแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย ในวันที่ 5 มีนาคม 2556
4.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 50 คนสุดท้าย จะต้องเข้าร่วมทำกิจกรรมซึ่งจัดขึ้น โดยกองประกวด
จนถึงวันประกวดรอบสุดท้ายและ/หรือรอบชิงชนะเลิศ
4.5 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดย จะทำการตัดสินผู้ชนะเลิศตำแหน่ง
Miss Grand Thailand 2013 จำนวน 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งรองอันดับที่ 1 - 4 จำนวนรวม 4 ตำแหน่ง
รวมทั้งตำแหน่งอื่นใดตามที่กองประกวด อาจกำหนดขึ้น
ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าประกวดยินยอมให้กองประกวด บันทึกภาพและเสียงของผู้สมัครเข้าประกวดในระหว่าง
การประกวด และนำภาพและเสียงดังกล่าวแพร่ภาพทางโทรทัศน์และสื่ออื่นๆได้

5. การตัดสินการประกวด
การตัดสินจะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพตา
มที่
กองประกวดจะได้ทำการคัดเลือกและกำหนด ทั้งนี้การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

6. สถานที่จัดการประกวดรอบตัดสิน
ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

7. การแต่งกาย การเสริมสวย สถานที่พัก และอื่นๆ
7.1 การแต่งกาย ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องแต่งกายของตนตามระเบียบที่ กองประกวด
กำหนดขึ้น และ/หรือ อาจต้องสวมใส่เสื้อผ้าของผู้สนับสนุน และในกรณีที่ผู้เข้าประกวดผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางกองประกวด จะเป็นผู้จัดหาเครื่องแต่งกายในการประกวดรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด อันได้แก่ ชุดการแสดง และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
7.2 การเสริมสวย กองประกวดอนุญาตให้ทำการเสริมสวยใบหน้าและตกแต่งทรงผมได้ตามความเหมาะสม ในช่วงระหว่างการเก็บตัว และการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ในกิจกรรมของกองประกวด ที่จำเป็นต้องใช้การเสริมสวยจากผู้เชี่ยวชาญ ทางกองประกวดจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญการแต่งหน้ามาบริการให้แก่ผู้เข้าประกวดโดยไม่คิดมู
ลค่า แต่ผู้เข้าประกวดจะต้องไม่ใช้สิ่งแปลกปลอมเสริมแต่ง เช่น วิกผม และแฮร์พีช ฯลฯ ไม่ว่าโดยประการใดทั้งสิ้น หากกองประกวด ตรวจพบการใช้สิ่งแปลกปลอม กองประกวด มีสิทธิถอดผู้เข้าประกวดรายนั้นออกจากการประกวดทันที ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามกองประกวด จะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกองประกวดเข้าไปในบริเวณห้องพักหล
ังเวทีโดยเด็ดขาด
7.3 สถานที่พัก กองประกวด จะจัดสถานที่พักพร้อมอาหารให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆของกองประกวด ทั้งนี้ทางกองประกวดไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าห้องพักผู้เข้าประกวดโดยเด็ดขาด
7.4 เบ็ดเตล็ด ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการฝึกซ้อม การเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงตัวต่อสื่อมวลชนและระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดตามที่กองประกวด กำหนด

8. รางวัลสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกการเข้าประกวด Miss Grand Thailand 2013
8.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวด Miss Grand Thailand 2013 จะได้รับรางวัลตามที่ กองประกวด จะกำหนดและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป แต่ทั้งนี้ กองประกวด มีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงรางวัลใดๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากผู้ได้รับรางวัลก่อน โดยทางกองประกวด จะจัดหาของรางวัลที่มูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกันเป็นการทดแทน นอกจากนี้ รางวัลที่ได้รับ (ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ) ผู้ได้รับตำแหน่งไม่มีสิทธิให้ ขาย หรือโอนแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากทางกองประกวดก่อน
8.2 กองประกวด จะมอบเงินรางวัลและของรางวัลต่างๆ ให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่งโดยตรง โดยผู้ส่งเข้าประกวดบุคคลอื่นใดไม่มีสิทธิรับรางวัลดังกล่าวจากกองประกวด ซึ่ง กองประกวด จะจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ได้รับตำแหน่งภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ได้รับตำแหน่ง เว้นแต่ กองประกวด เห็นสมควรที่จะจ่ายเป็นงวดๆ โดยจะแจ้งให้ผู้ได้รับตำแหน่งทราบ
8.3 ในกรณีที่ผู้สมัครเข้าประกวดผู้ใดผ่านการคัดเลือกและขอถอนตัว หรือสละสิทธิในการประกวดรอบต่อไป หรือสละตำแหน่งที่ได้รับ ผู้สมัครเข้าประกวดรายนั้น ๆ จะต้องคืนสิ่งของเครื่องใช้ หรือรางวัลใด ๆ ทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวดให้กับกองประกวด ในวันที่แจ้งความประสงค์ขอถอนตัว และ/หรือสละสิทธิ ในกรณีนี้ ให้ถือว่าผู้สมัคร เข้าประกวดขอสละสิทธิในการเรียกร้องจากกองประกวดไม่ว่าโดยประการใด ๆ ทั้งสิ้น


9. เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับตำแหน่ง

ผู้สมัครเข้าประกวดที่ได้รับตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2013 หรือตำแหน่งอื่นใดตามที่ กองประกวดกำหนด มีข้อผูกพันกับ กองประกวดโดยให้ ทางกองประกวดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่ กองประกวดอาจจะกำหนด รวมทั้งจะต้องดำเนินภารกิจตามที่ กองประกวดกำหนดและปฏิบัติงานตามที่ กองประกวดอาจจะจัดหาให้ เป็นเวลา 36 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

9.1 ผู้ได้รับตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2013 และรอง Miss Grand Thailand 2013 ทุกอันดับ
9.1.1 ห้ามสมัครเข้าร่วมในการประกวดใดๆ ที่มีลักษณะเดียวกันระหว่างอยู่ในตำแหน่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองประกวดก่อน หรือกองประกวดเป็นผู้ส่งเข้าประกวดเอง
9.1.2 จะต้องทำนิติกรรมสัญญาเป็นศิลปิน (รวมถึง นักร้อง นักแสดง) กับกองประกวดหรือบุคคลอื่นที่ กองประกวดกำหนด ในกรณีที่ผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนด
9.1.3 การทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลง หรือการรับงานใดๆ ในการปรากฏตัว การแสดงเป็นแบบในการโฆษณาใดๆ การเดินแบบ การถ่ายแบบหรือถ่ายภาพนิ่ง การแสดงภาพยนตร์ การแสดงทางโทรทัศน์หรือละครเวที หรือการแสดงอื่นใด การร้องเพลง รวมทั้งการบันทึกเสียงลงในสื่อทุกชนิด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และไม่มีสิทธิเป็นผู้จัดหางานเอง
9.1.4 การออกแสดงตน หรือปรากฏตัวในงานสังคม หรือการแสดงเป็นแบบเพื่อการโฆษณา การแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ละครเวที หรือการแสดงอื่นใดหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆ รวมทั้งการออกรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ หรือทางสื่ออื่นใด ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง กองประกวดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการเป็นผู้จัดหา จัดการ อนุญาต หรือมอบหมายงานดังกล่าว และดำเนินการเกี่ยวกับรายได้และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมาเกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่า
ว และแบ่งรายได้และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เป็นสัดส่วนตามที่จะตกลงกัน ในสัญญาศิลปินฉบับจริง
9.1.5 หากมีการทำนิติกรรมสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับการปรากฏตัว การเดินแบบ การถ่ายแบบ การถ่ายภาพนิ่ง การแสดงภาพยนตร์ การแสดงทางโทรทัศน์ การแสดงละครเวที และ/หรือ การแสดงอื่นใด รวมทั้งสัญญา ข้อตกลง และข้อผูกพันใดๆ ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือข้อผูกพันที่มีต่อ กองประกวดที่ผู้สมัครเข้าประกวดได้ทำไว้กับบุคคลภายนอกก่อนเข้าประกวดครั้งนี้ เมื่อผู้สมัครเข้าประกวดได้รับตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2013 แล้ว ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องทำการยกเลิกสัญญาหรือภาระผูกพันดังกล่าวนั้นทันทีโดยไม่มีเ
งื่อนไข
9.1.6 Miss Grand Thailand 2013 มีภาระผูกพันในการปฏิบัติภารกิจตามเงื่อนไขสัญญาของผู้สนับสนุนการประกวด Miss Grand Thailand 2013 ทั้งนี้ หากกระทำผิดเงื่อนไขใดๆ แล้ว กองประกวดมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจาก Miss Grand Thailand 2013 ได้
9.1.7 ในกรณีที่ Miss Grand Thailand 2013 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 1 จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
9.1.8 ในกรณีของการปฏิบัติหน้าที่แทนตามข้อ 9.1.7 รอง Miss Grand Thailand 2013 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือได้รับรางวัลประจำตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2013 ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางกองประกวดสงวนสิทธิในการพิจารณาจัดสรรรางวัลประจำ Miss Grand Thailand 2013 ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามที่กองประกวดพิจารณาเห็นสมควร โดยการพิจารณาดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
9.2 ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2013 และรอง Miss Grand Thailand 2013
Miss Grand Thailand 2013 และรองทุกอันดับ จะต้องพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจัดหาที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครโดยค่าใช
้จ่ายของตน ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง หากประสงค์จะพักอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกองประกวดก่อน และจะต้องเป็นสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก ทั้งนี้กองประกวด มีสิทธิพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการจัดหา ปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงที่พัก หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับที่พักอาศัยในระหว่างดำรงตำแหน่งของ Miss Grand Thailand 2013 หรือรองทุกอันดับ ได้ตามที่กองประกวด เห็นสมควร โดยเป็นดุลยพินิจโดยสิ้นเชิงของกองประกวด แต่ทั้งนี้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าวไม่ผูกพันและถือเป็นภาระหน้าที่ของกอง
ประกวด ในฐานะผู้จัดการประกวดไม่ว่าโดยประการใดทั้งสิ้น

10. การพ้นจากตำแหน่ง

Miss Grand Thailand 2013 และรอง Miss Grand Thailand 2013 ทุกอันดับ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
10.1 ครบกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง
10.2 เสียชีวิต หรือพิการ
10.3 ลาออก
10.4 สมรส
10.5 กองประกวด พิจารณาเห็นสมควรให้พ้นตำแหน่งเมื่อ
10.5.1 มีอาชีพ ประวัติ หรือมีความประพฤติอันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่ตำแหน่ง
หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม
10.5.2 กระทำการอันขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
10.5.3 เจ็บป่วยทางร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
10.5.4 ให้ข้อมูลหรือเอกสารอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
10.5.5 เหตุอื่นๆ ตามที่ กองประกวด เห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ได้รับตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง Miss Grand Thailand 2013 หรือรอง Miss Grand Thailand 2013 ทุกอันดับ ก่อนครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ไม่ว่าโดยเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 10.3 ถึง 10.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าผู้ที่พ้นตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวนั้น กระทำผิดเงื่อนไขการประกวดและการรับตำแหน่งอันเป็นผลให้ผู้นั้นถูกตัดสิทธิในการรับร
างวัล และต้องส่งมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้แก่
กองประกวด ทันทีโดยไม่มีสิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆเอาจากกองประกวด ได้

11. ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย

ผู้ได้รับตำแหน่งหรือได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวด Miss Grand Thailand 2013 นี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการได้รับหรือรับโอนของร
างวัลดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

12. การอนุญาตให้บันทึกภาพและเสียง
ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงอนุญาตให้กองประกวด และ/หรือ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ กองประกวด กำหนด ทำการถ่ายทำ บันทึกภาพและเสียง สัมภาษณ์ ถ่ายรูป รวมทั้งดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมและพฤติกรรมการดำรงชีวิตของผู้สมัค
ร (รวมทั้งของครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จักของผู้สมัครเข้าประกวด (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) ได้ในเวลาใดๆ และในทุกสถานที่และทุกอิริยาบถ (ไม่ว่าขณะนั้นผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะรับรู้หรือรับทราบว่ากำลั
งถูกถ่ายทำหรือถูกบันทึกเทปอยู่หรือไม่ก็ตาม) เพื่อที่กองประกวด จะได้นำภาพและเสียงมาประมวลเป็นรายการเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ หรือเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่ออื่นใดตามที่ กองประกวด จะเห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงจะดำเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องตามวรรคแรก ทำการอนุญาตให้
กองประกวด (รวมทั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ ทางกองประกวดกำหนด) สามารถดำเนินการตามวรรคแรกได้ โดยผู้สมัครเข้าประกวดไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบใด ๆ จากการถ่ายทำ การออกอากาศ การเผยแพร่ การจำหน่ายรายการ การแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากการประกวด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้

13. การโอนสิทธิของนักแสดง ลิขสิทธิ์ และสิทธิข้างเคียงหรือธรรมสิทธิ์

ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงโอน บรรดาสิทธิต่างๆ ให้แก่ กองประกวด แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) อาทิเช่น สิทธิของนักแสดง ลิขสิทธิ์ สิทธิข้างเคียง (Related Rights) ธรรมสิทธิ์ (Moral Rights) รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของ กองประกวด (และ/หรือ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ กองประกวด กำหนด) ตามที่ระบุในข้อ 10 ทั้งนี้ กองประกวด มีสิทธิจำหน่ายจ่ายโอน เผยแพร่ แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือดำเนินการใดๆ ในงานหรือสิทธิที่ได้รับโอนนั้นได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้สมัครเข้าประกวดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน

การโอนสิทธิดังกล่าวข้างต้นให้รวมถึง สิทธิใดๆ ในรูปถ่าย ภาพและเสียง วัสดุ หรือสิ่งอื่นใดของผู้สมัครเข้าประกวดและของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะได้รับมาจากผู้สมัครเข้าประกวดและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มต้นการเข้าประกวด หรือที่ กองประกวด (และ/หรือ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ/หรือ ผู้ผลิตรายการ และ/หรือบุคคลใดๆ ที่ กองประกวด กำหนด) ได้บันทึกภาพหรือเสียงของผู้สมัครเข้าประกวดไว้ก่อนเริ่มต้นเข้าประกวด

14. การชดเชยความเสียหาย
ผู้สมัครเข้าประกวดรับรองและยืนยันว่า ผู้สมัครเข้าประกวดมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ในการโอนสิทธิต่างๆ ตามระเบียบและเงื่อนไขฉบับนี้ให้แก่ กองประกวด และจะต้องดำเนินการต่างๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้ทุกประการ รวมทั้งจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการก่อให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ กองประกวด หรือต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ กองประกวด รวมทั้งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ผู้ผลิตรายการ คู่สัญญาของ กองประกวด หรือบุคคลอื่นใด หาก กองประกวด หรือบุคคลดังกล่าวถูกฟ้องร้องหรือถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลใด ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่ กองประกวด และ/หรือบุคคลดังกล่าวได้รับ รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อผู้เรียกร้องหรือฟ้องร้องเองจนหมดสิ้น

15. การโฆษณาประชาสัมพันธ์การประกวด และรายการ
ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงจะเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่กองประกวด ได้กำหนดหรือจัดขึ้นเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์การประกวด รวมทั้งรายการโทรทัศน์และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่ว่ากิจกรรมดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในระหว่างระยะเวลาของการประกวดหรือหลังสิ้นสุดการ
ประกวดแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าประกวดรับทราบว่าผู้สมัครเข้าประกวดจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

16. ผู้สนับสนุนรายการ
16.1ผู้สมัครเข้าประกวดตกลง ยินยอม และยอมรับในทุกสิ่งที่ กองประกวด ได้จัดหาไว้ในการประกวด รวมทั้งในการถ่ายทำรายการโทรทัศน์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ทั้งสภาพแวดล้อม บรรยากาศ อุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้า วัสดุ หรือสิ่งของอื่นใดที่ใช้ในการประกวด การถ่ายทำรายการ หรือการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับชื่อ ตรายี่ห้อ สัญลักษณ์ ข้อความ หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของผู้สนับสนุนการแข่งขัน หรือผู้สนับสนุนรายการ หรือผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน
16.2 ในการประกวด หรือการถ่ายทำรายการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ผู้สมัครเข้าประกวดตกลง รับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของ กองประกวด หรือบุคคลที่
กองประกวด กำหนด ในการร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการใดๆ ของผู้สนับสนุนรายการ
16.3 ผู้สมัครเข้าประกวดตกลงว่า ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมการประกวด หรือการถ่ายทำรายการ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขัน ผู้สมัครเข้าประกวดจะอุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการที่ทางกองประกวด หรือบุคคลที่ กองประกวด กำหนด ได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และผู้สมัครเข้าประกวดจะไม่กล่าวถึง นำเสนอ โฆษณาประชาสัมพันธ์ หรืออุปโภคบริโภคสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนรายการ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกองประกวด ก่อนข้าพเจ้า นางสาว.......................................................................ผู้สมัครเข้าประกวด Miss Grand Thailand 2013 ได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้โดยตลอดแล้ว และยินยอมตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ......................................................


สอบถามเพิ่มเติมที
หมายเลข 089-500-6777
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sunday
post Feb 13 2013, 02:06 AM
Post #2


Moderator
***

Group: Members
Posts: 6,299
Joined: 10-November 08
Member No.: 37
ใบสมัครประกวด Miss Grand Thailand 2013


วันที่.................เดือน............................พ.ศ..............................

1. ชื่อ/นามสกุลจริง (ไทย).............................................................................................................ชื่อเล่น ............................
2. ชื่อ/นามสกุล (อังกฤษ)....................................................................................................................................................
3. วันเกิด................................เดือน.......................................พ.ศ. ..........................อายุ.....................ปี……………..เดือน
เชื้อชาติ..............................สัญชาติ................................. จังหวัด...................... ประเทศ................................................
4. ส่วนสูง..........................................ซ.ม. น้ำหนัก........................................ก.ก. สัดส่วน ……………...……………………
ขนาดเสื้อ...................ขนาดชุดว่ายน้ำ (บน)................(ล่าง)..............ขนาดรองเท้า(กีฬา)...................(ส้นสูง)....................
5. ชื่อบิดา.....................................................................................อายุ..........................ปี อาชีพ.......................................
ชื่อมารดา..................................................................................อายุ..........................ปี อาชีพ......................................
6. ภูมิลำเนาตามทะเบียนสำมะโนครัว
บ้านเลขที่...........................หมู่บ้าน.............................ตรอก/ซอย..................................ถนน...........................................
ตำบล.......................................อำเภอ..................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์............................
หมายเลขโทรศัพท์..........................................................
7. สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
บ้านเลขที่...........................หมู่บ้าน.............................ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................................
ตำบล......................อำเภอ.......................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์..................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................หมายเลขโทรศัพท์มือถือ................................................................................
8. การศึกษา
8.1 กำลังศึกษาที่……………………………………คณะ/สาขา………………………..…. ปีที่......... จังหวัด.........................
8.2 สำเร็จการศึกษาจาก.........................................คณะ/สาขา........................................ปี............จังหวัด.........................
9. อาชีพปัจจุบัน.................................................................สถานที่ทำงาน............................................................................
.......................................................................................................................................................................................
10.ภาษาที่พูดได้ □ อังกฤษ □ จีน □ อื่นๆ.........................................................................................................................
11. งานอดิเรก.....................................................................................................................................................................
12. ความสามารถพิเศษ 1)......................................2)............................................... 3).......................................................
4)..................................... 5)............................................... 6).......................................................


ประวัติการประกวด (เขียนเรียงลำดับจากตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับ)
1. ชื่องานที่เข้าประกวด.......................................................................ตำแหน่งที่ได้รับ...................................ปี พ.ศ.............
2. ชื่องานที่เข้าประกวด.......................................................................ตำแหน่งที่ได้รับ...................................ปี พ.ศ.............
3. ชื่องานที่เข้าประกวด.......................................................................ตำแหน่งที่ได้รับ...................................ปี พ.ศ.............

หลักฐานประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย
• สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อผู้เข้าสมัครเข้าประกวด
• สำเนาหลักฐานการศึกษา
• • ภาพถ่ายสีเต็มตัวด้านหน้า และ ครึ่งตัว เห็นหน้าชัดเจน ขนาด 3x5 นิ้ว หรือ ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
2. เพศหญิงโดยกำเนิด
3. มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร
4. มีอายุระหว่าง 17-25 ปี (หรือผู้ที่เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2531 –2539)
5. มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี เฉลียวฉลาด มีความรอบรู้ มนุษยสัมพันธ์ดี มีรูปร่างหน้าตางดงาม
6. เป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการ
ใดๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ และไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์มาก่อนจนถึงและในระหว่างการประกวด Miss Grand Thailand 2013
รวมทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2013 (กรณีได้รับตำแหน่ง)
7. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือประกอบอาชีพผิดกฎหมายหรือมีความประพฤติหรือประวัติความ
ประพฤติอัน
เป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิเช่น การถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ หรือการโชว์เรือนร่างในลักษณะอื่นใด อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่
ตำแหน่งใดๆ ในการประกวด Miss Grand Thailand 2013
8. กำลังศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
9. มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ และหรือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความงาม
10. มีความสามารถพิเศษ ที่โดดเด่น หรือ เห็นได้ชัด และ/หรือ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย หรือภาษาต่างๆได้ดี
11. มีคุณธรรม และ จริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม กับการเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชน ที่ดีในสังคม
12. มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
13. ไม่มีสัญญาหรือข้อผูกมัดกับบุคคลใดซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด Miss Grand Thailand 2013หรือการประกวด
อื่นใดที่อาจได้รับมอบหมาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงตำแหน่งใดๆ หากได้รับจากการประกวดดังกล่าว หรือขัดแย้งกับ
เงื่อนไขหรือสัญญาใดๆ หากได้รับตำแหน่ง

หมายเหตุ: ทางกองประกวด สงวนสิทธิในการขอเอกสารหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมเพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเว้น แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับผู้แข่งขันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้นข้าพเจ้า นางสาว...................................................................................ผู้สมัครเข้าประกวด Miss Grand Thailand 2013
ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด Miss Grand Thailand 2013โดยตลอดแล้ว และตกลงและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด Miss Grand Thailand 2013ดังกล่าว รวมทั้งกติกาและกฎระเบียบอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการประกวดตามที่กองประกวด จะได้กำหนดต่อไป
หากทางกองประกวด ตรวจพบว่ามีข้อความใดๆในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบใบสมัครหรือเอกสารใดๆ ที่ได้ยื่นให้ไว้นั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริง หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด Miss Grand Thailand 2013ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ทางกองประกวด ตัดสิทธิการเข้าร่วมการประกวด
Miss Grand Thailand 2013ของข้าพเจ้า หรือยึดตำแหน่งคืน (กรณีได้รับตำแหน่งใดๆ) รวมทั้ง (ในกรณีที่ได้รับรางวัล) ตัดสิทธิการรับรางวัลของข้าพเจ้าหรือให้ส่งมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้แก่กองปร
ะกวด ได้โดยทันทีโดยข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิหรือไม่ใช้สิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใดๆ เอาจากทางกองประกวด ทั้งสิ้น


เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ......................................................................................ผู้เข้าประกวด
(......................................................................)
วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ.....................
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicTopic OptionsStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 3rd March 2015 - 02:17 PM