IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topicStart Poll

Outline · [ Standard ] · Linear+

> การประกวดสาวงามเมืองสามอ่าว จ.ประจวบคีรีขันธุ์ 55, ในงานมหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและกาชาด 2555

sunday
post Feb 1 2012, 03:29 PM
Post #1


Moderator
***

Group: Members
Posts: 6,296
Joined: 10-November 08
Member No.: 37user posted image


user posted image

ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว”

๑. ชื่อการประกวด
“การประกวดสาวงามเมืองสามอ่าว” ประจำปี ๒๕๕๕

๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
๒.๑ เพศหญิงและต้องมีสัญชาติไทย
๒.๒ มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) บิดาหรือมารดาเป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ
(๒) ศึกษา/เคยศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ
(๓) ประกอบอาชีพ/เคยประกอบอาชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือ
(๔) อาศัย/เคยอาศัยอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
๒.๓ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันประกวด (เกิด พ.ศ.๒๕๒๙-๒๕๓๘)
(กรณีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง)
๒.๔ สถานภาพโสดและไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน
๒.๕ ต้องไม่เคยประกอบอาชีพผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม อาทิ
การถ่ายหรือบันทึกภาพหรือการแสดงที่ล่อแหลมขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีของสังคม
๒.๖ เป็นผู้มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
๒.๗ ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ จากเวทีการประกวดสาวงามเมืองสามอ่าวของทุกปีที่ผ่านมา

๓. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด
๓.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๓.๓ สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
๓.๔ รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว (ชุดทางการ) จำนวน ๑ รูป
๓.๕ หนังสือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี)

๔. เวทีประกวด
เวทีประกวด ณ เวทีกลางในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด
ประจำปี ๒๕๕๕ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๕. การรายงานตัวและการเตรียมความพร้อม
- ผู้สมัครประกวดจะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการและจะต้องนำ“บัตรประจำตัวประชาชน”
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประกวด (วันที่ ๑๗ และ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕)
- ในการประกวด จะมีการสัมภาษณ์ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป สถานการณ์ปัจจุบัน
ความรู้รอบตัว ความรู้ด้านวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด เป็นต้น

๖. อุปกรณ์และเครื่องแต่งกาย
- ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น รองเท้าส้นสูง รองเท้าผ้าใบ เสื้อผ้า กระโปรง
ชุดลำลอง สำหรับสวมใส่ในช่วงฝึกซ้อมหรือร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑๗– ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๗. การฝึกซ้อมและการร่วมกิจกรรม
- ผู้เข้าประกวดต้องทำการฝึกซ้อม และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่กองประกวดกำหนดไว้โดยพร้อมเพรียงกันจน
เสร็จสิ้นการประกวด

๘. การแต่งกายในการประกวด
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
- ชุดชาวเล
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
- ชุดทะเลธิดางามสามอ่าว (ชุดฮาวาย)
- การเสริมสวยใบหน้าและจัดแต่งทรงผม ให้กระทำได้ตามความเหมาะสม

๙. ค่าสมัคร
- จัดส่งสาวงามเข้าประกวดเอง ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) /คน
- ให้การสนับสนุนการประกวดสาวงาม ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) /คน (โดยกองประกวดจัดหาสาวงามให้)

๑๐. การสมัครเข้าประกวด
๑๐.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัครและจะต้องกรอกข้อความในใบสมัค
รของ
กองประกวดให้ละเอียด ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
๑๐.๒ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
๑) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๔๗๗๗ โทรสาร ๐๓๒- ๖๑๑๕๔๓
๒) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ติดต่อ คุณจรัญญา เสงี่ยมพันธ์ศิริ
โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๕๖๖๖๘๑
๓) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ ติดต่อ คุณโพสิทธิ์ เครือวัลย์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๐๕๕๑๓๔
๔) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๓๙/๔ ถนนเพชรเกษม
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๕๑๓๘๘๕
โทรสาร ๐๓๒-๕๑๓๘๙๘
๑๐.๓ ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัคร
- สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๔๗๗๗ โทรสาร ๐๓๒-๖๑๑๕๔๓
๑๐.๔ กำหนดการรับสมัคร
- ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ น – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)


๑๑. รายละเอียดตำแหน่งและของรางวัล

- รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมมงกุฎ ถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย
- รางวัลขวัญใจประชาชน เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมถ้วยเกียรติยศและสายสะพาย


๑๒. หลักเกณฑ์การตัดสิน

๑๒.๑ บุคลิกภาพ
- มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง
- มีใบหน้าและผิวพรรณสวยงาม
- มีสัดส่วน และรูปร่างเหมาะสมสวยงาม
- บุคลิกดี ลีลา ท่าทางการเดินสง่างาม
๑๒.๒ การแต่งกาย
- แต่งกายด้วยชุดตามแบบในระเบียบการสมัคร
๑๒.๓ การแสดงออก
- มีปฏิภาณ ไหวพริบ ตอบคำถามของคณะกรรมการได้อย่างชาญฉลาด

๑๓. การตัดสิน
๑๓.๑ การตัดสินการประกวดกระทำโดย คณะกรรมการตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายสาขา
๑๓.๒ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
๑๓.๓ การตัดสินในแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ดังนี้
- การตัดสิน สาวงามเมืองสามอ่าว ตัดสินจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
- ตำแหน่งขวัญใจประชาชนเมืองสามอ่าวตัดสินจากจำนวนดอกไม้
- ตำแหน่งขวัญใจสื่อมวลชน ตัดสินจากสื่อมวลชนและช่างภาพ

สอบถามเพิ่มเติมที่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนามกีฬากลางจังหวัด อำเภอเมือง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๐๔๗๗๗ โทรสาร ๐๓๒- ๖๑๑๕๔๓
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sunday
post Feb 1 2012, 03:49 PM
Post #2


Moderator
***

Group: Members
Posts: 6,296
Joined: 10-November 08
Member No.: 37ใบสมัครเลขที่............

เขียนที่................................................................
วันที่....................................................................

๑. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ.............................................นามสกุล.............................................
เกิดวันที่....................เดือน.........................พ.ศ....................................
อายุ.................ปี เชื้อชาติ............................. สัญชาติ..........................
บ้านเลขที่......................หมู่............ถนน..............................................
ตำบล......................................อำเภอ...................................................
จังหวัด.................................................................................................
โทรศัพท์...............................................................................................
ความสูง............................ซม. น้ำหนัก...........................................กก.
สัดส่วน อก.................นิ้ว เอว......................นิ้ว สะโพก.................นิ้ว
อาชีพ...................................................................................................

๒. ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน อำเภอ.............................จังหวัด........................................................................
ชื่อบิดา.....................................นามสกุล............................................อาชีพ.......................................................
ชื่อมารดา.................................นามสกุล............................................อาชีพ.......................................................

๓. สถานที่ติดต่อปัจจุบัน
บ้านเลขที่...........................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................................
ตำบล....................................อำเภอ....................................จังหวัด....................................................................

๔. ข้อมูลการศึกษา (ระบุทั้งการศึกษาที่สำเร็จแล้วและกำลังศึกษาอยู่)
๔.๑ สำเร็จการศึกษา ระดับ  สูงกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปวส.
 ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนต้น
อื่น ๆ ระบุ..............................................ระดับ..................................................................................................
สาขาวิชา....................................................สถาบัน...........................................................................................
๔.๒ กำลังศึกษา ระดับ  สูงกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปวส.
 ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย  มัธยมศึกษาตอนต้น
อื่น ๆ ระบุ..............................................ระดับ................................................................................................
สาขาวิชา....................................................สถาบัน.........................................................................................

๕. งานอดิเรก.................................................................................................................................................

๖. ความสามารถพิเศษ
๑).................................................................... ๒)........................................................................................
๓).................................................................... ๔)........................................................................................

๗. หลักฐานประกอบการสมัคร
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด
 สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อผู้สมัคร) จำนวน ๑ ชุด
 สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน ๑ ชุด
 รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว (ชุดทางการ) จำนวน ๑ ชุด
 รูปถ่ายสี เต็มตัว ขนาดโปสการ์ด (๕x ๗) จำนวน ๑ ชุด
 รูปถ่ายสี ครึ่งตัว ขนาดโปสการ์ด (๕x ๗) จำนวน ๑ ชุด

๘. หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวด
 หน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................
 รัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน....................................................................................................................
 หน่วยงานเอกชน ชื่อหน่วยงาน..........................................................................................................
สำนักงานตั้งอยู่ เลขที่................หมู่ที่...........ตำบล........................อำเภอ.................................................
จังหวัด............................................................ โทรศัพท์ ..........................................................................ลงชื่อ.................................................ผู้สมัคร ลงชื่อ......................................................ผู้ส่งเข้าประกวด
(.........................................................) (....................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ


ใบรับรอง

ข้าพเจ้า นางสาว..................................................................ผู้สมัครเข้าประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕” ขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่กรอกลงในใบสมัครนี้ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่แนบส่งมาพร้อมกับใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕” โดยตลอดแล้วตกลงและยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕” ดังกล่าว รวมทั้งกติกาและกฎระเบียบอื่นใดเกี่ยวข้องกับการประกวดตามที่กองประกวด จะได้กำหนดต่อไป
หากทางกองประกวด ตรวจพบว่ามีข้อความใด ๆ ในใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นประกอบใบสมัครหรือในเอกสารที่ยื่นใบสมัครนั้นเป็นเท็จห
รือไม่เป็นความจริง หรือข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขการประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕” ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางกองประกวด ตัดสิทธิ์การเข้ารับการประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕” ของข้าพเจ้า รวมทั้งตัดสิทธิ์การรับรางวัล (ในกรณีที่ได้รับรางวัล) ของข้าพเจ้าหรือให้ส่งมอบคืนรางวัลทั้งหมดที่ได้รับให้แก่กองประกวด ได้โดยทันทีโดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิหรือไม่ใช้สิทธิโต้แย้งหรือเรียกร้องใด ๆ จากกองประกวดทั้งสิ้น

เพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ


ลงชื่อ..............................................................ผู้เข้าประกวด
(........................................................)
วันที่................เดือน....................................พ.ศ.๒๕๕๕

ผู้ส่งเข้าประกวด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ........................................................................อำเภอ/หน่วยงาน/บริษัท
................................................................โทรศัทพ์...................................ในนาม..............................................ได้ทราบวัตถุประสงค์ ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ แล้วทุกประการ และมีความยินดีขอส่ง นางสาว..........................................................................ผู้เข้าประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ประจำปี ๒๕๕๕”

ลงชื่อ.............................................ผู้ส่งเข้าประกวด
(....................................................)
วันที่..................เดือน....................................พ.ศ.๒๕๕๕ผู้ปกครองให้ความยินยอม
(สำหรับกรณีผู้สมัครเข้าประกวดมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี)

ข้าพเจ้า นาย........................................................และ นาง..................................................................
อยู่บ้านเลขที่................................หมู่บ้าน..........................................ตรอก/ซอย................................................
ถนน.....................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด...................................................เกี่ยวข้องเป็น บิดา/มารดา หรือ..............................................ในฐานะ
ผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ในกรณีที่ไม่มีบิดาหรือมารดา) ของนางสาว...................................................
ผู้เข้าประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕” ได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕” โดยตลอดแล้ว และตกลงให้ความยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕”


ลงชื่อ.................................................บิดา ลงชื่อ......................................................มารดา
(.........................................................) (...................................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ.๒๕๕๕ วันที่.............เดือน............................พ.ศ.๒๕๕๕ลงชื่อ......................................................ผู้ปกครอง
(.........................................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ.๒๕๕๕


ลงชื่อ......................................................ผู้เข้าประกวด
(.........................................................)
วันที่.............เดือน............................พ.ศ.๒๕๕๕
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sunday
post Feb 1 2012, 03:50 PM
Post #3


Moderator
***

Group: Members
Posts: 6,296
Joined: 10-November 08
Member No.: 37แบบตอบรับการประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว”
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

****************************
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอความอนุเคราะห์ส่งสาวงามเข้าประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................
ชื่อหน่วยงาน..................................................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................... โทรศัพท์ ................................................................
มีความประสงค์

 ยินดี ส่งสาวงามเข้าร่วมประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕
จำนวน..................คน
 ไม่สามารถส่งสาวงามเข้าร่วมการประกวด “สาวงามเมืองสามอ่าว” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕


ลงชื่อ.....................................................ผู้ส่งเข้าประกวด
(.........................................................)
ตำแหน่ง.....................................................


ส่งแบบตอบรับมายังโทรสารหมายเลข ๐๓๒-๖๑๑๕๔๓
สอบถามเพิ่มเติม คุณจรัญญา เสงี่ยมพันธ์ศิริ โทร. ๐๘๑-๘๕๖๖๖๘๑
ส่งแบบตอบรับมาภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Fast ReplyReply to this topicTopic OptionsStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 27th February 2015 - 06:32 PM